FILASTROCCHE CALABRESI


Cuntu cuntozzu
Cuntu fin’a chi pozzu
Quandu non pozzu cchjiu
Cuntatigliu tu.

Gallinella zzoppa zzoppa
Quanti pinni teni ‘n coppa? Eu ‘ndi tegnu vintiquattru: una, ddui, tri e quattru, E li quattro buccuzzelli Chi jiocavanu a cucù nesci fora prima tu

‘Na vota ‘ndavia ‘nu vecchju,
chi cusìa nu saccu vecchju, ogni tantu minava nu puntu statti ccittu ca ora t’u cuntu.                                                           

Pecuraregliu cu setti ricotti
Dammi a sòrita pe stanotti Ca domani a menzijornu Ti la basu e ti la tornu.

Chjovi, chjovi, chjovi
E la gatta faci figghjoli E lu surici si marita Ca còppula di sita.

‘U zzi’ Peppi sutt’o lettu
Chi sonava l’organettu; l’organettu non sonava, ‘u zzi’ Peppi s’arraggiava.

Ti lu dissi ca màmmita è vecchia,
supa lu lettu non poti ‘nchjanari. Ci facimu na scala di sita U ‘nchjana e mi cala comu ‘na zita; Ci facimu na scala d’alòi mi ‘nchjana e mi cala c’u còmmitu soi.

Quand’eru giuvanottu
eru senza penzeri; mo sugnu maritatu jornu e notti mi disperu; mi ‘ndi vaju ‘nta la piazza u mi spassu lu me’ cori ca lu ‘ndaju disturbatu di la troppa conpusioni.

Piru peppàru
Cu setti piràru: piru unu, piru ddui, piru tri, piru quattru, piru cincu, piru sei, piru setti, pir’ottu; tàppiti, pani, vinu e viscòttu.

Piri Pirillu
Vattindi a mari Ca nu dui simu cummari Chilla cosa chi ‘ndavimu Ca cummari ‘nda spartimu. Caru amicu domani ti ‘mbitu, porta lu pani, ca u meu è mucatu, porta lu vinu, ca u meu è acitu, caru amicu domani ti ’mbitu

Cummari ‘ndaviti  palumbi?
E gnorzì ca ‘ndaju tri. E cangiamu cu lu tarì? Lu tarì mi pari pocu. E cangiamu cu lu focu? E lu focu mi par’ ardenti, e cangiamu cu lu sarpenti? Lu sarpenti ‘ndavia l’ali, e cangiamu cu lu canali? ‘nto lu canali curri l’acqua, e cangiamu cu la vacca? La vacca ‘ndavi li corna. E cangiamu cu la donna? E la donna jiu a la missa: cicculateri e pettinissa.

Na vota ‘nc’era cu ‘nc’era,
focularu e ciminera, a ciminera catti, e ruppiu tutti i piatti, e li piatti e la piattera, focularu e ciminera.

Tirittuppiti gnura cummari
‘Ndaju ‘na figgjia chi voli iocari, voli iocari a li vintiquattru: unu, dui, tri e quattro. A li quattro cantuneri Chi iocavanu a lu cucù, nesci fora prima tu.

Jettalu, jettalu a mari
Si lu pigghja lu piscicani Si lu pigghja lu pisci tunnu, jettalu a mari ‘mpundu, ‘mpundu.

Quandu chiovi e tira ventu
Vai e ti consi a lu straventu Ti dicu eu comu ‘ndai a fari Dassa chioviri e nivicari.
 
Tirituppiti pani grattatu Conzami u lettu Ca sugnu malatu Sugnu malatu i malinconia Consami u lettu mugghjeri mia.
 
C’era na vota n’cera mastru Cicciu ca tabacchera, a tabacchera scifulau e a gnura Rofela si pistau.
 
E tirituppiti e a coccia d’ajjhanda, consati u tuppu ca iamu a na vanda, consatillu pulitu, pulitu, ca domani ti veni lu zitu.

Il presente sito Web archivia cookie sul computer dell'utente, che vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito e ricordare i comportamenti dell'utente in futuro. I cookie servono a migliorare il sito stesso e offrire un servizio più personalizzato, sia sul sito che tramite altri supporti. Per ulteriori informazioni sui cookie, consultare l'informativa sulla privacy e la cookie policy.

Se non si accetta l'utilizzo, non verrà tenuta traccia del comportamento durante visita, ma verrà utilizzato un unico cookie nel browser per ricordare che si è scelto di non registrare informazioni sulla navigazione.