FILASTROCCHE CALABRESI

Cuntu cuntozzu
Cuntu fin’a chi pozzu
Quandu non pozzu cchjiu
Cuntatigliu tu.

 

Gallinella zzoppa zzoppa
Quanti pinni teni ‘n coppa?
Eu ‘ndi tegnu vintiquattru:
una, ddui, tri e quattru,
E li quattro buccuzzelli
Chi jiocavanu a cucù
nesci fora prima tu

 

 ‘Na vota ‘ndavia ‘nu vecchju,
chi cusìa nu saccu vecchju,
ogni tantu minava nu puntu
statti ccittu ca ora t’u cuntu.

                                                           

Pecuraregliu cu setti ricotti
Dammi a sòrita pe stanotti
Ca domani a menzijornu
Ti la basu e ti la tornu.

 

Chjovi, chjovi, chjovi
E la gatta faci figghjoli
E lu surici si marita
Ca còppula di sita.

 

‘U zzi’ Peppi sutt’o lettu
Chi sonava l’organettu;
l’organettu non sonava,
‘u zzi’ Peppi s’arraggiava.

 

Ti lu dissi ca màmmita è vecchia,
supa lu lettu non poti ‘nchjanari.
Ci facimu na scala di sita
U ‘nchjana e mi cala comu ‘na zita;
Ci facimu na scala d’alòi
mi ‘nchjana e mi cala c’u còmmitu soi.

 

Quand’eru giuvanottu
eru senza penzeri;
mo sugnu maritatu
jornu e notti mi disperu;
mi ‘ndi vaju ‘nta la piazza
u mi spassu lu me’ cori
ca lu ‘ndaju disturbatu
di la troppa conpusioni.

 

Piru peppàru
Cu setti piràru:
piru unu,
piru ddui,
piru tri,
piru quattru,
piru cincu,
piru sei,
piru setti,
pir’ottu;
tàppiti,
pani,
vinu
e viscòttu.

 

Piri Pirillu
Vattindi a mari
Ca nu dui simu cummari
Chilla cosa chi ‘ndavimu
Ca cummari ‘nda spartimu.
Caru amicu domani ti ‘mbitu,
porta lu pani, ca u meu è mucatu,
porta lu vinu, ca u meu è acitu,
caru amicu domani ti ’mbitu

 

Cummari ‘ndaviti  palumbi?
E gnorzì ca ‘ndaju tri.
E cangiamu cu lu tarì?
Lu tarì mi pari pocu.
E cangiamu cu lu focu?
E lu focu mi par’ ardenti,
e cangiamu cu lu sarpenti?
Lu sarpenti ‘ndavia l’ali,
e cangiamu cu lu canali?
‘nto lu canali curri l’acqua,
e cangiamu cu la vacca?
La vacca ‘ndavi li corna.
E cangiamu cu la donna?
E la donna jiu a la missa:
cicculateri e pettinissa.

 

Na vota ‘nc’era cu ‘nc’era,
focularu e ciminera,
a ciminera catti,
e ruppiu tutti i piatti,
e li piatti e la piattera,
focularu e ciminera.

 

Tirittuppiti gnura cummari
‘Ndaju ‘na figgjia chi voli iocari,
voli iocari a li vintiquattru:
unu, dui, tri e quattro.
A li quattro cantuneri
Chi iocavanu a lu cucù,
nesci fora prima tu.

 

Jettalu, jettalu a mari
Si lu pigghja lu piscicani
Si lu pigghja lu pisci tunnu,
jettalu a mari ‘mpundu, ‘mpundu.

 

Quandu chiovi e tira ventu
Vai e ti consi a lu straventu
Ti dicu eu comu ‘ndai a fari
Dassa chioviri e nivicari.

 

Tirituppiti pani grattatu
Conzami u lettu
Ca sugnu malatu
Sugnu malatu i malinconia
Consami u lettu mugghjeri mia.

 

C’era na vota n’cera mastru Cicciu ca
tabacchera, a tabacchera scifulau e a
gnura Rofela si pistau.

 

E tirituppiti e a coccia d’ajjhanda, consati
u tuppu ca iamu a na vanda, consatillu
pulitu, pulitu, ca domani ti veni lu zitu.